ป้ายประกาศ ห้องพิเศษ.jpg
ป้ายประกาศ ห้องปกติ.jpg

เอกสารประชาสัมพันธ์

หลักฐานการสมัครเข้าเรียน

1. ใบแจ้งความจำนง (สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) หรือ

    ใบสมัครของโรงเรียน (สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)

2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง

3. หลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.1) หรือ หนังสือรับรองจากโรงเรียนที่แสดงว่ากำลัง

    ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 3 

4. รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

5. ใบแสดงผลการสอบ O-NET (เฉพาะห้องเรียนปกติ)

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. กรอกใบแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ ผ่านเว็บไซต์ www.bangkok2.org หรือคลิก ที่นี่

2. พิมพ์ใบแจ้งความจำนง

3. นำใบแจ้งความจำนง พร้อมหลักฐานมาสมัครที่โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. รับใบสมัครของโรงเรียนด้วยตัวเองที่โรงเรียน

2. เตรียมหลักฐานการสมัครเข้าเรียน และสมัครเรียนที่โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ

567 ถ.สรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

02-566-2329 ต่อ 113 หรือ 02-928-3241

โลโก้โนสีขาว.png

โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

Seekan (Wattananunuppathum) School

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now